Page 4 - fulleto_hermes_baby
P. 4

HERMES
BABY
Un Iriomf de la indúsíria suissa de la máquina d'escriure
L'HERMES BABY, ha causal sensació a lols els
paisos on ha esta! presentada. A Alemanya, Anglaíerra, Franca, Italia, etc., paisos tots ells especialitzats en la fabricació de maquines d'escriure, la presentado d'aquesta máquina ha produit enorme sensació. Es cregué impossible en l'ordre técnic, resoldre els múltiples proble- mes que presentava la realització d'una má quina de les característiques de 1'HERMES BABY. La seva realització en aquest preu, ha estat possible grácies a la gran simplicitat de construcció, vertaderament genial recolzada en 15 noves patents, dula a terme pels teenies de la casa Paillard. Examinant d'aprop i amb detenció l'HERMES BABY, us doneu compte de la precisió, l'habilital i treball conscient que han valgut a la firma E. Paillard, de Suissa, la seva fama mundial.
Així mateix trobareu en l'HERMES BABY,
avantatges no obtingudes en altres máqui nas de preu més elevat, PULSACIÓ SUAU I
AGRADABLE, FUNCIONAMENT SILENCIOS, VISIBILITAT PERFECTA, retrocés, escriptura clara i regular, possibilitat d'obtenir váries copies clares.
Per lol hi ha un Hoc i un íreball per a 1' HERMES BABY
E. PAILLARD & Cié., S. A. STE. CROIX - (SUISSA)
REPRESENTANT per les comarques de Manresa,' Berga i Solsona
RAMON TORRA, S. C. Sobrerroca, 25-27-36 i Born, 11. Teléis. 2169-1139 MANRESA


   1   2   3   4