Page 4 - civtat15
P. 4

GRAN HOTEL - RESTAURANT
"SANTO DOMINGO" I Muralla, núm. 22 MANRESA Teléf. n." 50, comb.
Establiment de primer ordre, amb tot el confort modern. - 100 habitacions conve- nientment amoblades. - Quartos de bany. - Guiña renonenada. - Saló de lectura. -
Especialitat en el servei de Banquets per a Casaments, Lonxs, Bateigs i tota classe de reunions socials i familiars. — CALEFACCIÓ CENTRAL
Servei d'automóbiis i tartanes - Servei permanent des de les set del matí a les 10 de la nit
DIRECTOR-PROPIETARI: SALVADOR ILLA
CI VTAT IDEARI D'ART I CULTURA
BELLA REVISTA D' ALTA VALOR CULTURAL QUI HA MERESCUT DE CRITICS 1 ESCRlPTORS D' ARREU DE CATALUNYA, ELS MÉS ENTUSlASTES ELOGlS
REDACCIÓ I ADMlNlSTRACiÓ; SOBRERROCA, 25 i 27 - MANRESA
PREUS DE SUBSCRIPClÓ:
MANRESA, UN ANY, 10 PTES. — FORA, 12 PTES. — ESTKANQER, 15 PTES.


   2   3   4   5   6