Page 5 - ramon_torra_conferencia
P. 5

L'estat actual de la cultura a Manresa i l'ex-convent de Sant Domingo
aquest fet la sensació de que en la ciutat nostra, no és possible lograr un agrupament d'aquestes valors perquè complementant-se entre sí amb la suma de totes elles pugui formar-se el ser colectiu, sembla ésser impossible que es pugui formar un cenacle dins l'ambient d'una gran colectivitat que sigui l'orientador de la multitud en el camí de cada dia, el far per on irradií llum a l'exterior la ciutat del Bages, el centre de totes les valors morals i intelectuals del nostre poble que concentrades donguin la nota, el color, el to de nostre valer í nostre voler, més clar, que dibuixin nostra fesomia.
Que n'es la causa d'aquesta desorientació? No hu se, mes em fixaré amb un fet. En la vida moral de l'individu una de les aspiracións supremes es la creació de la llar pròpia, el tenir casa i amb ella tot el que la concepció d'aquest nom abarca, es un sentiment innat a l'home, que hi viu desde que te us de raó i aquesta reflexió m'ha fet pensar que tal vegada aquest mateix sentiment deu existir quan de comunitats espirituals es tracta i de consegüent es porta aquesta vida d'esma perdut presisament perquè no es té el Casal que sigui l'encarnació d'una sentimentalitat ben nostrada, on trobi ambient agradable l'home culte, i pugui apagar la set de saber el jove que senti una inclinació i estima per qualsevulla de las Arts del ben pensar, del ben dir, del ben obrar i del ben sentir, i aquesta reflexió m'ha portat més d'un cop a preguntar-me, perquè ha estat possible que passés a Manresa al revés de moltes altres ciutats l fins de pobles d'una importància incomparablement més petita, perquè tots podem veure com una de les dificultats amb que quasi a tot arreu es topa quan de formar una associació es parla és del problema estatge, el trobar un edifici, que reuneixi un cert nombre de condicions precises i necessàries i estigui en relació amb la potencialitat econòmica de la mateixa, és quasi sempre un problema de difícil solució, i així veiem com moltes entitats àdhuc de caràcter oficial, no tenen pas resolt el problema de l'estatge i en canvi Manresa per contrast, te per resoldre tots els problemes de cultura, i no te de preocupar-se (amb un xic de previsió i seny administratiu) de la qüestíó dels casals. En són una bella mostra, l'ex Convent de Sant Domingo, l'antic Col·legi de Sant Ignasi i més recent el Grup Escolar a mig fer.
Ramon Torra i Pujol / 29 de març de 1925 3


   3   4   5   6   7