Page 5 - programa_orfeo
P. 5

ODA CECILIANA
Poema de JohnDryden. Música de G. F. íLendel Traducció catalana de Joaquim Pena
N." 1
Obertura per Porquestra
L'Hafmonia com a fonament del món
N.° 2
(Andante i rccitatiu de tenor)
Fon l'Harmonia, célica Harmonía de rUnivers el fonament.
Dormía la natura enear, munt d'atoms ínfinít,
í ans no's pogué esvetllar sonora vcu endalt s'oí: «Amunt del son mortall Calor i frcd, secó, hiiraítat, cada estacíó deuran seguí.» I l'art deis sons sorgí!
N.° 3
Coral a FHarmonia
Foil l'Harmonia, cólica Harmonía, de l'Unívers el fonament;
i d'liarmonia en harmonía
ana la formacíó deis sons creíxent,
i el diapasó enclogué l'acord potentl


   3   4   5   6   7