Page 2 - civtat5
P. 2

su MARI
PÓRTic. - Notes de lenguatge, Josep Calveros, S. J. - LA VIDA ARTÍSTICA, RafelBemt. - Sonet de la immortalitat,
Joan Mínguez.-M^\ VOLDRIA jo la J.M. Revira Artigues. -EN Gaudí a la Sed de Manresa, Alexandre Soler i March. -
LLETRES A UNA AMIGA CATALANA, J. For ran i Mayoral. - BREVIARI, J. B. C.
HREUS DF. SUBSCRIPCIÓ:
A Munresa • 10 Ptes. i'any. Foro de ManreHB .12 » >
Eatranger...15>>» Pngument n In beotreta
REDACCIÓ 1 ADMINISTRACIÓ:
Mi F R E M T A D E S A N T Oj S E P , S O B R E R R O C A , 2 5 - M A N R E S A


   1   2   3   4   5